Euro
Pretraga

Povrat

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I
HERCEGOVINI
("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1
(1) Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje odnose
između potrošača, proizvođača i trgovaca na teritoriji Bosne i Hercegovine.
(2) Na odnose i slučajeve iz oblasti zaštite potrošača koji nisu regulisani ovim Zakonom
primjenjivaće se odredbe Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), Zakona o opštoj
bezbjednosti proizvoda ("Službeni glasnik BiH", broj 45/04) te odgovarajuće odredbe zakona
kojima se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini. U slučaju nedoumice ili sukoba
odredaba, primjenjivaće se odredba koja pruža veći stepen zaštite potrošačima.
(3) Potrošač je svako fizičko lice koje kupuje, stiče ili koristi proizvode ili usluge za svoje lične
potrebe i za potrebe svog domaćinstva.
(4) Proizvođač je svako fizičko ili pravno lice koje posluje u Bosni i Hercegovini, bez obzira
na vrstu ili oblik vlasništva, javno ili privatno, koji u cjelini ili djelimično proizvodi proizvod
ili pruža uslugu.
Prema definiciji, proizvođač je:
a) svako lice koje uvozi proizvod ili uslugu u Bosnu i Hercegovinu;
b) svako lice koje stavljajući svoje ime, robni žig, logotip, etiketu ili drugu karakterističnu
oznaku na proizvod predstavlja sebe kao proizvođača.
(5) Trgovac je svako lice koje direktno ili kao posrednik među drugim licima prodaje proizvode
ili pruža usluge potrošaču.
(6) Proizvođač koji direktno dostavlja robu ili usluge potrošačima takođe se smatra trgovcem.
(7) Proizvod je svaka stvar nastala kao rezultat ljudske djelatnosti namijenjena potrošačima ili
je vjerovatno da će je koristiti potrošači, isporučena, bez obzira da li će biti plaćen ili ne, u toku
komercijalne djelatnosti, i bez obzira da li je nova, korišćena ili prepravljena.
(8) Proizvodi obuhvataju gotove proizvode kao i sirovine i sastavne dijelove. Oni obuhvataju
sve vrste proizvoda, uključujući i poljoprivredne proizvode.
(9) Robom se smatraju i proizvodi i nepokretna imovina.
(10) Usluga je svaka djelatnost čija je namjena da bude ponuđena potrošačima. 
https://advokat-prnjavorac.com
Član 2
Potrošač se ne može odreći niti biti uskraćen za prava koja su mu data ovim Zakonom.
Član 3
Osnovna prava potrošača su:
a) pravo pristupa osnovnoj robi i uslugama;
b) pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača,
c) pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja;
d) pravo na informisanost;
e) pravo na izbor;
f) pravo da bude saslušan i zastupan;
g) pravo na naknadu štete i kompenzaciju;
h) pravo na život i rad u zdravoj i održivoj okolini.
Član 4
Nadležni organi za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini imaju glavnu odgovornost za
promovisanje i implementaciju prava potrošača.
Član 5
Zahtjevi iz oblasti zaštite potrošača uzimaće se u obzir prilikom definisanja i implementacije
ostalih politika i aktivnosti nadležnih organa u Bosni i Hercegovini.
Član 6
Trgovci i druga pravna i fizička lica koji, u skladu sa ovim Zakonom, potrošačima isporučuju
proizvode ili pružaju usluge obavezni su da posluju na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i
Hercegovini i da u pisanim dokumentima koriste puni naziv firme i sjedišta, ili skraćeni naziv
firme, ako je takav naziv upisan u sudski ili zanatski registar i sjedište.
II - OBAVEZA OBAVLjANjA TRGOVINSKE DJELATNOSTI NA POŠTEN NAČIN
Član 7
(1) Trgovac je obavezan da prodaje proizvod, odnosno pruža uslugu potrošaču na način koji
nije u suprotnosti s dobrim poslovnim običajima. 
https://advokat-prnjavorac.com
(2) Trgovac je obavezan da prodaje proizvode, odnosno pruža usluge svim potrošačima pod
istim uslovima. Ako pojedinim grupama odobrava posebne uslove (porodilje, mladenci,
invalidi, penzioneri i dr.), oni treba da su jasno istaknuti na prodajnom mjestu.
(3) Trgovac je obavezan da isporuči potrošaču plaćeni proizvod ili uslugu.
(4) Trgovcu je zabranjena diskriminacija bilo kojeg potrošača, naročito odbijanjem prodaje
proizvoda koji je izložen ili na drugi način pripremljen za prodaju, ili odbijanjem pružanja
usluga koje se mogu obaviti, ili uslovljavanjem prodaje proizvoda, ili pružanjem usluga
prodajom drugih proizvoda, ili pružanjem drugih usluga.
Član 8
(1) Trgovac je dužan da rasprodaju proizvoda objavi na način uobičajen u mjestu prodaje.
(2) Proizvod koji je na rasprodaji mora biti jasno i vidljivo označen cijenom prije i cijenom
nakon sniženja.
(3) Ako je procenat sniženja cijena objavljen u rasponu, najveći procenat sniženja treba da se
odnosi najmanje na jednu petinu vrijednosti svih proizvoda na rasprodaji.
Član 9
Proizvod koji je na rasprodaji jer mu uskoro ističe rok upotrebe treba dodatno da ima vidljivo
istaknut krajnji rok upotrebe.
Član 10
(1) Trgovac koji putem na rasprodaji prodaje proizvod sa nedostatkom ili greškom, dužan je da
takav proizvod fizički odvoji od redovne prodaje ispravnog proizvoda i da vidljivo istakne da
se radi o prodaji proizvoda sa nedostatkom ili greškom, te svaki pojedinačni proizvod posebno
da označi.
(2) Trgovac je dužan da upozna kupca o tome u čemu se sastoji nedostatak ili greška na
proizvodu.
(3) Trgovac koji prodaje proizvode kojima uskoro ističe rok upotrebe dužan je da takve
proizvode fizički odvoji od redovne prodaje ostalih proizvoda i vidljivo istakne da se radi o
prodaji proizvoda kojima uskoro ističe rok upotrebe.
III - PRODAJA PROIZVODA I PRUŽANjE USLUGA
Član 11
(1) Trgovac je obavezan da vidljivo istakne prodajnu cijenu proizvoda i usluga u službenoj
valuti Bosne i Hercegovine.
(2) Prodajna cijena proizvoda i usluga je konačna cijena u koju su uključeni svi porezi,
doprinosi i takse i jednaka je prodajnoj cijeni iz knjige popisa. 
https://advokat-prnjavorac.com
(3) Osim prodajne cijene proizvoda, treba biti vidljivo istaknuta cijena za jedinicu mjere istog
proizvoda, te naziv i tip proizvoda.
(4) Cijenu za jedinicu mjere nije potrebno isticati ako je jednaka prodajnoj cijeni proizvoda.
(5) U rasutom stanju su oni proizvodi ponuđeni na prodaju koji nisu prethodno zamotani i koji
su izmjereni u prisustvu potrošača. Kod proizvoda u rasutom stanju ističe se samo cijena za
jedinicu mjere.
(6) Prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere treba da budu jasno, vidljivo, čitko i jednoznačno
napisani na proizvodu, odnosno omotu, te na prodajnom mjestu proizvoda i usluge, kao i na
proizvodu u izlogu. Na proizvodu, osim prodajne cijene iz stava (2) ovog člana, ne smiju se
isticati druge cijene, osim u slučaju rasprodaje.
(7) Trgovac je dužan da za prodati proizvod, odnosno pruženu uslugu, izda račun potrošaču, u
skladu sa zakonom i posebnim propisima.
(8) Osim Zakonom propisanih sadržaja, račun može sadržavati i druge sadržaje korisne za
potrošače.
(9) Trgovac je dužan da omogući potrošaču provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu
na kvalitet i količinu kupljenog proizvoda, odnosno pružene usluge.
(10) Trgovac je dužan da se pridržava prodajne cijene proizvoda i usluga.
Član 12
Nezavisno od opštih odredaba o ugovornim odnosima, novčana obaveza potrošača koju plaća
putem pošte, banke ili neke druge ustanove za platni promet smatraće se da je izmirena na dan
kada je takva ustanova primila od potrošača nalog za plaćanje.
Član 13
(1) Ako trgovac uz prodaju proizvoda nudi dostavu proizvoda u kuću ili stan potrošača ili neko
drugo mjesto, obavezan je da potrošaču dostavi proizvod u ispravnom stanju, u ugovorenom
kvalitetu i količini i u dogovorenom roku, te da mu tom prilikom uruči sve prateće dokumente.
(2) Dostavom proizvoda iz stava (1) ovog člana ne smatra se ostavljanje proizvoda ispred vrata
kuće ili stana potrošača.
Član 14
(1) Trgovac je dužan da sačuva sva svojstva proizvoda koji je namijenjen prodaji na način
utvrđen važećim propisima o kvalitetu proizvoda ili preporuci proizvođača, a naročito
proizvoda koji ima ograničen rok upotrebe.
(2) Na omotu proizvoda koji ima propisani rok upotrebe, rok treba da bude jasno, vidljivo i
čitko označen. 
https://advokat-prnjavorac.com
(3) Trgovac ne smije da prodaje proizvod koji zbog svojih svojstava ne odgovara uobičajenoj
upotrebi i propisanom kvalitetu.
Član 15
(1) Trgovac je dužan da potrošača, na njegov zahtjev, upozna sa svojstima ponuđenog
proizvoda.
(2) Na izabranom uzorku proizvoda trgovac je dužan da prikaže rad proizvoda i dokaže njegovu
ispravnost. Ako to nije moguće, obaveza trgovca je da potrošaču da detaljnja uputstva i
objašnjenja o proizvodu koji prodaje.
(3) Trgovac koji ne može ispuniti obavezu iz stava (1) ovog člana dužan je da povuče proizvod
iz prodaje.
Član 16
Prilikom prodaje proizvoda, trgovac treba potrošaču da obezbijedi dokumente iz čl. 26. i 27.
ovog Zakona, propisane oznake, podatke i deklaraciju, te spisak sopstvenih i ovlašćenih servisa.
Član 17
(1) Trgovac treba da prodaje proizvod s originalnim omotom ili ambalažom, a na zahtjev
potrošača, dužan je da proizvod posebno zamota.
(2) U slučaju ponude posebnog papira za zamotavanje i upotrebe dodatnih ukrasa, cijena tih
dekoracija treba da bude jasno i vidljivo istaknuta.
(3) Omot (kesice, poseban papir i dr.) koji ima logotip i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca smatra
se propagandnim sredstvom koje trgovac ne smije posebno da zaračuna kupcu.
(4) Omot treba da bude neškodljiv za zdravlje, prilagođen obliku i masi proizvoda i ne smije
stvarati zabunu kod potrošača u pogledu mase i veličine proizvoda.
Član 18
(1) U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan da:
a) zamijeni proizvod sa nedostatkom drugim identičnim novim ispravnim proizvodom;
b) vrati plaćeni iznos i nadoknadi stvarne razumne troškove povratka proizvoda sa
nedostatkom;
c) ukloni nedostatak na proizvodu o svom trošku.
(2) Ako je nedostatak vidljiv, potrošač treba zahtjev iz stava (1) ovog člana da dostavi trgovcu
u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda.
(3) Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, zahtjev treba u pisanoj
formi da podnese u roku od dva mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a 
https://advokat-prnjavorac.com
najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda. Ovaj rok ne odnosi se na
proizvode sa garancijom (garantnim listom).
(4) Ako potrošač nakon mjesec dana otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, osim vraćenog
plaćenog iznosa iz stava (1) tačka b) ovog člana, potrošaču pripadaju i kamate po stopama
poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca, od dana kupovine do dana
isplate.
Član 19
(1) Ako je usluga obavljena nepravilno ili djelimično, trgovac je, na zahtjev i po izboru
potrošača, dužan da:
a) uslugu ponovo obavi, odnosno dovrši; ili
b) umanji ugovorenu cijenu usluge zbog slabijeg kvaliteta.
(2) Ako je nedostatak vidljiv, potrošač treba da dostavi trgovcu zahtjev iz stava (1) u pisanoj
formi u roku od osam dana od dana pružene usluge.
(3) Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na pruženoj usluzi, zahtjev u pisanoj
formi treba da podnese u roku od dva mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a
najkasnije u roku od dvije godine od dana pružene usluge. Ovaj rok ne odnosi se na usluge za
koje je obavezan garantni list.
(4) Ako potrošač nakon mjesec dana otkrije skriveni nedostatak na pruženoj usluzi, osim
vraćenog plaćenog iznosa iz stava (1) tačka b) ovog člana, potrošaču pripadaju i kamate po
stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca, od dana pružene usluge
do dana isplate.